Nautilus College Paul Kleestraat

Het Nautilus College is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme of met vergelijkbare problematiek en voor leerlingen met gedragsproblematiek.
De school heeft drie afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De VSO-afdelingen verzorgen praktijkgericht onderwijs tot en met onderwijs op havo/vwo niveau.

Het Nautilus College biedt een leeromgeving waar uw zoon of dochter zijn of haar talent verder kan ontwikkelen. In kleine klassen stemmen we het onderwijs af op de individuele behoefte van de leerlingen. Dit betekent dat we toewerken naar een vervolgopleiding, naar een plek op de arbeidsmarkt of naar dagbesteding.

Naast de reguliere vakken besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden en aan het leren omgaan met je talenten en beperkingen, zowel op school als thuis en in de vrije tijd.
Om de school en de lessen overzichtelijk te maken, worden heldere afspraken gemaakt en is er een duidelijke structuur. De leerlingen hebben een vaste klas en een mentor die een groot deel van
de lessen verzorgt. Doel is een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin de leerlingen zich thuis voelen en kunnen leren.

Samen met onderwijsondersteuners, intern begeleiders en gedragswetenschappers stimuleert en ondersteunt de mentor uw zoon of dochter bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talenten. Goede samenwerking en communicatie met u als ouders vinden we heel belangrijk. We betrekken u dan ook actief bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

In leerjaar 4 starten de leerlingen met oriënterende stages. Bij het nadenken over een geschikte vervolgopleiding na onze school is het goed te ervaren wat de mogelijkheden zijn. Het is ook belangrijk voor onze leerlingen om een beeld te krijgen wat er van hen verwacht wordt en welke vaardigheden belangrijk zijn in een werkomgeving.

TL
De vmbo-tl afdeling heeft een onderbouw afdeling waar in de eerste en tweede klas gewerkt wordt aan de vakken van de basisvorming. Er wordt gewerkt met TL-havo-methodes. In klas 3 en 4 (bovenbouw) werken de leerlingen toe naar het staatsexamen op tl-niveau voor minimaal 7 vakken en het profielwerkstuk. We gaan er van uit, dat alle leerlingen een basispakket volgen met de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, economie en maatschappijleer. Daarnaast kunnen de leerlingen twee vakken kiezen uit geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijkunde. In individuele gevallen kunnen leerlingen aan andere vakken werken.

In de bovenbouw van het vmbo-tl (leerjaar 3 en 4) zetten we de specialisatie van de individuele docent in. Elke mentor houdt zijn eigen klas, maar collegae geven in elkaars klassen hun specialisatie vak. Zo kan bijvoorbeeld een mentor economielessen in een andere klas geven. Leerlingen kunnen zo wennen aan verschillende docenten en door specialisatie kan de docent meer gericht
ondersteuning bieden.

De leerlingen doen in klas 3 en 4 staatsexamen. Zij halen deelcertificaten en kunnen in de vierde klas naar een volledig vmbo-tl diploma toewerken. De certificaten blijven 10 jaar geldig. Dus ook in een andere onderwijsvorm kunnen leerlingen deze later completeren en inruilen voor een tl-diploma.

Havo/Vwo
De havo/vwo afdeling kent een onderbouw afdeling waar in de eerste en tweede klas gewerkt wordt op havo/vwo niveau. Hier worden de vakken van de basisvorming gegeven. Aan het einde van klas 3 kiezen de leerlingen een examenprofiel met de daarbij horende profielvakken. De havo leerlingen doen in principe in het 4e en 5e leerjaar staatsexamen voor hun profielvakken, de vwo-leerlingen in het 5e en 6e leerjaar. Hier zijn individuele trajecten mogelijk. Leerlingen die een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo behalen, kunnen overstappen naar het mbo niveau 3-4.

 

Decaan

Ik ben John van de Blankevoort, decaan op Nautilus College. Samen met mijn collega Carmen Cornelissen helpen wij leerlingen bij het maken van keuzes in de schoolloopbaan. LOB (LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding) is een leerproces van leerlingen om een optimale loopbaankeuze te kunnen maken. De leerling krijgt zicht op eigen talenten, opleidingen en op beroepen. De [...]

j.vandeblankenvoort@eduvier.nl

Ik ben Carmen Cornelissen, decaan op Nautilus College. Samen met mijn collega John van de Blankevoort helpen wij leerlingen bij het maken van keuzes in de schoolloopbaan. LOB (LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding) is een leerproces van leerlingen om een optimale loopbaankeuze te kunnen maken. De leerling krijgt zicht op eigen talenten, opleidingen en op beroepen. De [...]

c.cornelissen@eduvier.nl

 

Contactgegevens

Paul Kleestraat 35

1328 HC Almere Almere

Tel: 036 820 03 95

Mail ons

Zit je op de basisschool? Klik hier

Onderwijsrichtingen

  • Theoretische leerweg (tl)
  • Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)
  • Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)